Presentation GWS Stora Aktiedagen 12 november i Göteborg